Kary za brak sprawozdania finansowego

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS Za niezłożenie sprawozdania finansowego w KRS grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności. Artykuł 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości mówi: "Art. 79. Kto wbrew przepisom ustawy: 1) nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, 2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, ... Read More