Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ?

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego
i jest rejestrem którego założeniem jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Rejestr ten jest jawny co oznacza iż każdy ma możliwość zweryfikować stan finansowy partnera biznesowego, sprawdzając czy figuruje lub nie figuruje w RDN. Aby uzyskać stosowną informację należy złożyć odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w wydziałach rejestrowych sądów: o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (formularz CI KRS-CDN) albo wniosek wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (formularz CI KRS-CDT).

Jeżeli powzięliśmy już informację, że dany podmiot lub osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych wówczas możemy złożyć wniosek o wydanie odpisu zawierającego szczegółowe dane dłużnika na formularzu CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Informacja na temat wpisywania do RDN z urzędu opisana została w artykule

Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Zarówno przy wpisie z urzędu (art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), czy na wniosek wierzyciela (art. 56), podstawę wpisu stanowią prawomocne orzeczenia sądu a w przypadku wniosku z art. 1086 § 4 k.p.c. dane o zaległościach wskazane przez komornika.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dłużnika wpisuje wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy. Może on zgłosić wniosek o wpisanie do RDN dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.

W rejestrze wpisuje się dane oznaczające dłużnika, podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy, tytuł wykonawczy, wierzyciela oraz kwotę wierzytelności lub – w przypadku wierzytelności niepieniężnych – jej opis, a także datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis.

Osoby fizyczne wpisuje się po podaniu nazwiska, imion oraz numeru PESEL, firmy lub inne podmioty wpisuje się podając nazwę oraz numer REGON, a jeżeli podmiot jest zarejestrowany w KRS, również numer pod którym został zarejestrowany Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych następuje z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu. Jeżeli przed upływem tego okresu dłużnik wypełnił zobowiązanie, może złożyć wniosek (na formularzu KRS-D3) o wykreślenie wpisu, który go dotyczy.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot NIE JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot JEST wpisany do RDN

Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowny użytkowniku Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Pełny zakres informacji na ten t

Przeczytaj poprzedni wpis:
KRS Chełm

Zamknij