Jakie informacje zawiera odpis z KRS

Informacje jakie może zawierać odpis z KRS

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Ostatni wpis

 1. Numer wpisu
 2. Sygnatura Akt
 3. Oznaczenie sądu

Dział 1

Rubryka 1 – Dane podmiotu:

 1. Oznaczenie formy prawnej
 2. Numer REGON/NIP
 3. Firma pod którą spółka istnieje
 4. Dane o wcześniejszej rejestracji np RHB
 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej ?
 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego

Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu

 1. Siedziba
 2. Adres

Rubryka 3 – Oddziały Rubryka 4 – Informacje o umowie

 1. Informacje o zawarciu lub zmianach w umowie spółki / statucie

Rubryka 5

 1. Czas na jaki została utworzona spółka
 2. Oznaczenie pisma innego niz Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki
 3. Wspólnik może mieć
 4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji ?
 5. Czy obligatariusze mają prawo do udziałów w zysku ?

Rubryka 6 – Sposób powstania spółki

Rubryka 7 – Dane wspólników / Jedynego akcjonariusza

 1. Nazwisko / Nazwa lub firma
 2. Imiona
 3. Numer Pesel/Regon
 4. Numer KRS
 5. Posiadane przez wspólnika udziały
 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki ?

Rubryka 8 – Kapitał spółki

 1. Wysokość kapitału zakładowego
 2. Wysokość kapitału docelowego
 3. Liczba akcji wszystkich emisji
 4. Wartość nominalna akcji
 5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego
 6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Podrubryka 1 – Informacja o wniesieniu aportu

Rubryka 9 – Emisja akcji

 1. Nazwa serii akcji
 2. Liczba akcji w danej serii
 3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowana

Podrubryka 1 – Informacja o wniesieniu aportu

Rubryka 10 – Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zmiennych

Rubryka 11 – Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych ?

Dział 2     

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentowania spółki

 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółki 2. Sposób reprezentacji podmiotu

Podrubryka 1- Dane osób wchodzących w skład organu

 1. Nazwisko / Nazwa lub firma
 2. Imiona
 3. Numer PESEL/REGON
 4. Numer KRS
 5. Funkcja w organie reprezentacyjnym
 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach ?
 7. Data do jakiej została zawieszona

Rubryka 2 – Organ nadzoru

 1. Nazwa organu

Podrubryka 1 – Dane wspólników reprezentujących spółkę / dane osób wchodzących w skład organu

 1. Nazwisko / Nazwa lub firma
 2. Imiona
 3. Numer PESEL/REGON
 4. Numer KRS

Rubryka 3 – Prokurenci

 1. Nazwiska
 2. Imiona
 3. Numer PESEL
 4. Rodzaj prokury

Dział 3

Rubryka 1 – przedmiot działalności

 1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy

Rubryka 2 – Wzmianki o złożonych dokumentach

 1. Rodzaj dokumentu
 2. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu .

Rubryka 3 – Sprawozdanie grupy kapitałowej

 1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe
 2. Opinie biegłego rewidenta
 3. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 4. Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej

Rubryka 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Dział 4

Rubryka 1 – Zaległości  

Rubryka 2 – Wierzytelności  

Rubryka 3 – Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucji

Dział 5  

Rubryka 1 – Kurator

Dział 6  

Rubryka 1 – Likwidacja

Rubryka 2 – Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny  

Rubryka 4 – Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Podrubryka 1 – Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki

Podrubryka 2 – Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału

Rubryka 5 – Informacje o postępowaniu upadłościowym

Rubryka 6 – Informacje o postępowaniu układowym

Rubryka 7 – Informacje o postępowaniu naprawczym

CI KRS-COD
Wniosek o wydanie odpisu aktualnego / pełnego z Krajowego Rejestru Sądowego
zamów

Odpis jest najczęściej zamawianym dokumentem KRS ukazującym stan obecny danego podmiotu Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu (powstania podmiotu), z wyjątkiem wpisów nie podlegających ujawnieniu. Odpis aktualny zawiera aktualną treść wpisów (dane obecne) w rejestrze pod danym numerem KRS.

zamów

4 thoughts on “Jakie informacje zawiera odpis z KRS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komunikat - COVID19 !!! Szanowni Państwo Z uwagi na obecną sytuacje w Polsce, spowodowaną koronawirusem, a raczej walką z nim, której konsekwencją jest sukcesywne zamykanie urzędów oraz sądów, czas realizacji zleceń może ulec znaczącej zmianie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może być dokonany na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy przeciwko osobie fizycznej, która w terminie...

Zamknij